Osuuskunnan säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Kasvattajaosuuskunta Limousin ja kotipaikka Tampere.

2 § Toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten elinkeinon tukemiseksi markkinoida jäsenten omistamia limousin-rotuisia eläimiä, joko teuraaksi tai eloon. Määritelmän limousin-rotuisesta naudasta vahvistaa osuuskunnan hallitus. Osuuskunta edistää myös limousin-rotuisten nautojen kasvattamisen yleisiä edellytyksiä.

3 § Jäsenen velvollisuus käyttää osuuskunnan palveluja

Jäsen on velvollinen antamaan omistamansa limousin-rotuiset teuraseläimet osuuskunnan markkinoitavaksi. Osuuskunta voi ottaa markkinoitavakseen myös muita omistajan nautaeläimiä, mikäli omistaja muuten täyttää osuuskunnan tarkoituksen.

Mikäli jäsen myy itse lihaa, osuuskunnan hallitus voi myöntää omistajalle poikkeuksen velvoitteesta antaa kaikki limousin-rotuiset eläimet osuuskunnan markkinoitavaksi.

Kasvattamisen yleisiä edellytyksiä edistävien palveluiden käyttö on jäsenille vapaaehtoista.

4 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja

Osuuskunnan markkinointiyhteistyötä voivat hyödyntää vain osuuskunnan jäsenet. Kasvattamisen yleisiä edellytyksiä edistäviä palveluita saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

5 § Jäsenyyden hakeminen, siitä erottaminen ja eroaminen

Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä vain Suomen Limousinkasvattajat ry:n jäsenenä naudanlihantuotantoa harjoittava yksityishenkilö, yksityishenkilöt yhdessä (esim. aviopuolisot) tai yhteisö, jolla on kyky tuotannollaan osallistua osuuskunnan tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Yksilöidyt vaatimukset jäsenyydelle vahvistaa osuuskunnan hallitus.

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa, ei enää käytä osuuskunnan palveluita tai on toimillaan aiheuttanut vahinkoa osuuskunnalle.

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukausi ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erottamispäätös voidaan siirtää osuuskunnan kokoukselle, ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti osuuskunnan hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätös on saatettu jäsenen tietoon.

Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen erottamispäätöstä tuomioistuimessa.

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnan hallitukselle, mikäli osuuskunnan perustamisesta on kulunut kolme vuotta. Pykälässä 3 esitetyt vaatimukset velvollisuudesta käyttää osuuskunnan palveluita jatkuvat 200 päivää irtisanoutumiskirjeen saapumisesta hallituksen tietoon , ellei hallitus irtisanoutumistaan käsitellessään päätä aiemmasta ajankohdasta.

Jäsenyyttä ei voi siirtää ilman osuuskunnan hallituksen lupaa . Jäsenyyttä ei voi periä. Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin on olemassa. Sukupolvenvaihdos- tai avioerotilanteessa sekä yhteisö- tai yhtiömuodon muutoksissa, sillä joka omistaa karjan on oikeus jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. Osuuskunnan hallituksen hyväksyntä jäsenyyden siirtoon tarvitaan myös kaikissa jäsenen yhteisö- tai yhtiömuodon muutostilanteissa.

Kun jäsenen jäsenyys osuuskunnassa on lakannut, saa hän tai se, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, hänen kohdaltaan suoritetun osuusmaksun takaisin, jos osuuskunnalla on taseen mukaan jakokelpoista ylijäämää. Palautus on maksettava kahden vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä jonka aikana jäsenyys on lakannut tai hallituksen määräämänä

ajankohtana tämän ajan sisällä. Palautus on enintään jäsenen maksaman osuusmaksun suuruinen. Rahastokorotusta ei lueta jäsenen osalta suoritetuksi osuusmaksuksi, joten rahastokorotusta ei oteta huomioon osuusmaksun palautuksessa.

6 § Jäsenluettelo

Hallitus huolehtii siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa lain vaatimalla tavalla. Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä on pidettävä osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan hallussa jäsenten ja osuuskunnan velkojien nähtävissä. Jäsenellä ja velkojilla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.

7 § Osuus ja osuusmaksu

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella.

Osuuden nimellisarvo on 300 euroa, minkä suuruisen osuusmaksun jäsenen tulee maksaa yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

8 § Vapaaehtoinen osuus

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää. Hallitus voi niinikään päättää asiasta, jos osuuskunnan kokous on valtuuttanut hallituksen tekemään asiasta päätöksiä. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsen tai osuuskunta voi irtisanoa vapaaehtoisen osuuden, kaksi vuotta sen lunastamispäivästä, ei kuitenkaan ennen kuin osuuskunnan perustamisesta on kulunut kolme vuotta. Palautusajan ja palautettavan määrän suhteen noudatetaan yleisiä osuuden palauttamista koskevia säädöksiä.

Vapaaehtoisen osuusmaksu on samansuuruinen kuin osuusmaksun. Vapaaehtoinen osuus tuo samat oikeudet ylijäämään, rahastokorotukseen ja säästöön kuin pakollinen osuus. Sen sijaan vapaaehtoinen osuus ei tuo jäsenoikeuksia, kuten esim. oikeutta jäsenetuihin tai äänioikeutta.

9 § Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä osuuskunnan toiminnan aikana ilmenevään tarpeeseen. Kunkin tilikauden aikana voidaan maksua määrätä jäsenen yhtenä eränä yhteensä enintään 20% vaadittavan minimi osuusmaksun määrästä.

10 § Liittymismaksu

Perustamisen jälkeen jäseneksi liittyvän on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu sen mukaan kuin osuuskunnan kokous liittymismaksun suorittamisvelvollisuudesta, liittymismaksun määrästä ja sen muista ehdoista päättää. Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään näistä asioista. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Liittymismaksua ei palauteta jäsenelle, mutta se voidaan siirtää uudelle. mikäli uusi jäsen tulee osuuskunnan jäseneksi kuolemantapauksen, sukupolvenvaihdoksen tai avioerotilanteessa sekä yhteisö-tai yhtiömuodon muutoksissa.

11 § Lisämaksuvelvollisuus

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

12 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava kunnes se on vähintään sadasosan (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

13 § Ylijäämä

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille seuraavia jakoperusteita yhdessä tai erikseen käyttäen: ylijäämänpalautuksena osuuskunnan palvelusten käytön suhteessa tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille. Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous. Ylijäämää voidaan jakaa myös Suomen Limousinkasvattajat rylle tai muulle voittoa tavoittelemattomalle yhdistykselle tai yhteisölle.

14 § Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut

Osuuskunnan hinnoista päättää hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää osuuskunnan kokous.

15 § Jäsenistön yksimielinen päätös

Osuuskunnan kaikki jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätöksen osallistuneiden jäsenten nimet. Vähintään kahden jäsenen on allekirjoitettava päätös. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

16 § Osuuskunnan kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia.

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä, kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita henkilöitä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä jäsenten nähtävänä. Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Jäsenellä on korvattuaan osuuskunnan kulut, oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

17 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on, sen asianmukaisesti järjestäydyttyä (kokouksen avaus, puheenjohtajan valinta, sihteerin kutsuminen, yhden pöytäkirjantarkastajan valinta, sekä kokouksen laillisuuden toteaminen):
1. esitettävä
- tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai kirjanpidon tarkastajan tarkastuskertomus;
2. päätettävä
- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta,
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sanotulta tilikaudelta,
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan ja kustannusten korvauksista, sekä
3. valittava
- hallituksen jäsenet sekä
- tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai kirjanpidon tarkastaja ja hänen varamiehensä.

18 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta, jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittuja asioita.

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Kokousasiakirjojen ja päätösehdotuksen nähtävänä pitämisestä ennen kokousta on noudatettava, mitä osuuskuntalain 4 luvun 15 §:ssä säädetään.

19 § Jäsenen aloiteoikeus

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

20 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen kokouksen päättyessä. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.

21 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

22 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa
- ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkaeduistaan,
- kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
- laatia ehdotus tilinpäätökseksi,
- laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

23 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää.

Toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

24 § Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden siten, että oikeutettu kirjoittaa toiminimen hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuuran antamisesta.

25 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Jos osuuskunnalle on valittu tilintarkastaja, tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettavaksi.

26 § Tilintarkastaja ja tilintarkastus

Osuuskunnalle valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka valitaan toistaiseksi. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1. Taseen loppusumma ylittää 100.000 euroa.

2. Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa

3. Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Mikäli tilintarkastajaa ei valita on osuuskunnalle kuitenkin valittava hallintoa ja tilinpitoa valvova kirjanpidon tarkastaja ja kirjanpidon varatarkastaja. Valittavalta henkilöltä ei tällöin vaadita tilintarkastuslain mukaista pätevyyttä.

Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus. Kirjanpidontarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase on esitettävä vahvistettavaksi

27 § Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästö jaetaan jäsenten kesken heidän maksamiensa osuuksien mukaan.

28 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on käsiteltävä kahdessa osuuskuntakokouksessa, joista vähintään yhden tulee olla varsinainen vuosikokous. Muutos hyväksytään jos sitä molemmissa kokouksissa kannattaa vähintään puolet (50%) annetuista äänistä, ellei laissa toisin vaadita.